S.No LIST OF CORRESPONDANT Year
1 MR.V.S. THIYAGARAJA MUDALIYAR,M.A 1956 – 1961
2 MR.G.ARANGANADHA MUDALIYAR 1961 – 1964
3 SELVI.S.BAKKIYAM, B.A.L.T.,(Rtd) Inspectress 1964 – 1974
4 MR.P.RATHINASAMY, B.A.L.T.,(Rtd) D.E.O 1974 – 1975
5 SELVI.S.BAKKIYAM, B.A.L.T.,(Rtd) Inspectress 1975 - 1977
6 MRS.S.N.KAMALA, B.A.L.T.,(Rtd) D.E.O 1977 - 1981
7 SELVI.N.JANAKI, B.A.L.T.,(Rtd) C.E.O 1981 – 1992
8 SELVI.M.A PRABAVATHI, M.A.,M.Ed.,(Rtd) C.E.O 1992- 1993
9 MR.PON.SUNDARAM, B.Sc., M.Ed.,(Rtd) H.M 1993 – 1997
10 SELVI.S.KEDHARAGOWRI, M.A.,M.Ed, M.Phill.,(RTD) H.M 1997 - 2008
11 MR.M.PERIYASAMY,M.A.,M.Ed 2008 – 2011
12 MR.M.VADUGANATHAN, M.A.,B.Ed 2011-2021
13 Thiru. V.T Somasundaram B.A. 2021 Onwards


S.No LIST OF SECRETARY Year
1 MR.S.RAVISHANKAR,M.Sc.,M.Ed., AUGUST - OCTOBER 2022
2 DR.V.BALASUBRAMANIYAM, M.Sc.,M.Ed.,Ph.D., NOVEMBER 2022 ONWARDS


S.No LIST OF HEADMISTRESS Year
1 SELVI.S.BAKKIYAM, B.A.L.T., 1956 - 1964
2 MR.S.KARPAGAVALLI,M.A.B.T. 1964 – 1966
3 MR.S.JANAKI.B.A.B.T. 1966 – 1969
4 SELVI.I.ISABELLA ASIR,B.A.B.T. 1969 – 1974
5 MR.P.RATHINASAMY, B.A.L.T. 1974 – 1975
6 MRS.S.KARPAGAVALLI,M.A.B.T 1975 – 1979
7 MRS.M.SAMPANGI,M.A.B.Ed 1979 – 1980
8 MRS.S.MUTHULAKSHMI,B.Sc.,BT (Incharge) 1980 – 1981
9 SELVI.S.KEDHARAGOWRI, M.A.,M.Ed, M.Phill 1981 - 2001
10 MRS.R.RATHINAKUMARI,M.Sc.,M.Ed.,M.Phill., 2001 – 2015
11 MRS.P.VASANTHA, M.Sc,M.Ed.,M.Phill., 2015 - 2019
12 MRS.J.KAMALASUNDARI, B.A.,M.P.E.S, NIS(C), P.G.D IN YOGA 2019 - 2021
13 MRS.K.SUMATHY M.Sc.,B.Ed.,M.Phil. 2021 - 2023
14 MRS. S.JEYALAKSHMI M.SC M.Ed MAY 2023
15 MRS S .Rajalakshmi B.sc.,M.A.,BEd., 2023 JUNE ONWARDS


S.No PARENTS TEACHERS ASSOCIATION LIST Year
1 MR.DR.K.R.BALASUBRAMANIAM,L.I.M 1981 - 1982
2 MR.V.BALASUBRAMANIAN,B.Com.,B.L., 1982 – 1985
3 MR.G.RAMAKRISHNAN,M.A.,B.L., 1985 – 1988
4 MR.R.S RAJAKUMAR,B.Sc.,B.L 1988 – 1991
5 MRS.DR.S.SAROJINI,M.B.B.S.,DGO., 1991 – 1994
6 MR.DR.M.G.RADHAKRISHNAN,B.D.S. 1994 – 1998
7 MR.D.ASHOKAN,M.A., 1998 – 2001
8 MR.K.ANBUSELVAN,M.A. 2001 – 2004
9 MR.C.T.CHIDHAMBARAM,M.C.A 2007 – 2010
10 MR.T.APPARAJ 2010 – 2013
11 DR.S.D.ANNADURAI,M.A.,M.Phill.,M.B.A.,B.Ed.,P.hd., 2014 – 2017 , 2018-2021
12 Mr.J.Hariharan, D.Pharm., 2021 Onwards


S.No SRI GRM EDUCATIONAL AGENCY MEMBERS
1 MR.V.T.SOMASUNDARAM,B.A., ( PRESIDENT )
2 MR R.RAMAJAYAM, VICE PRESIDENT
3 MR.M.GURUSAMY SECRETARY & TREASURER
4 MRS.S.JAYALAKSHMI
5 MR.Ram.V. THIYAGARAJAN
6 MR.A.THIYAGARAJAN,M.Com.,ICWA
7 MR.V.PANDIAN, B.COM.,
8 MR.R.MUTHAIYAN,B.A.,B.L.,
9 MR.R.M.P.R.S.SUNDARAMOORTHY B.Sc.,B.L.,
10 MR.C.RAMADASS
11 MR.DR.TAMILARASAN, M.B.B.S.,DCH.
12 MR.Ra.MURUGANANTHAM
13 MRS S .RAJALAKSHMI B.SC.,M.A.,BED.,
14 MR.T.THIYAGARAJAN, M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,
15 MRS.P.GOMATHI, B.A.,B.Ed.,


S.No AGENCY EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
1 MR.V.T.SOMASUNDARAM, B.A., PRESIDENT & TREASURER
2 DR.M.V.BALASUBRAMANIAN,M.Sc.,M.Ed.,Ph.D.,SECRETARY
3 MR R.RAMAJAYAM, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
4 MR.M.GURUSAMY, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
5 MRS S .RAJALAKSHMI B.SC.,M.A.,BED.,
6 MR.T.THIYAGARAJAN, M.Sc.,M.Ed.,M.Phill.,
7 MRS.P.GOMATHI, B.A.,B.Ed.,


S.No SCHOOL COMMITTEE MEMBERS
1 MR.V.T.SOMASUNDARAM, B.A., PRESIDENT & CORRESPONDENT
2 DR.M.V.BALASUBRAMANIAN,M.Sc.,M.Ed.,Ph.D.,SECRETARY
3 MR R.RAMAJAYAM, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
4 MR.V.PANDIAN, B.COM., SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
5 MR.R.MUTHAIYAN, B.A.,B.L., SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
6 MR.M.GURUSAMY, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
7 MR.Ra.MURUGANANTHAM, SRI G.R.M. EDUCATIONAL AGENCY - REPRESENTATIVE
8 MRS S .RAJALAKSHMI B.SC.,M.A.,BED., HEADMISTRESS
9 MRS.G.S SHANTHI, M.A.,B.Ed., TEACHERS REPRESENTATIVE
10 MRS.J.FARITHA BEGAM,M.Sc.,B.Ed.,M.Phill., TEACHERS REPRESENTATIVE
11 MRS.N.THENMOZHI, M.Sc, B.Ed., TEACHERS REPRESENTATIVE
12 MRS.C.USHARANI, M.A, DCA., OFFICE STAFF REPRESENTATIVE
13 MR.J.HARIHARAN, D.Pharm., PARENT TEACHER ASSOCIATIONS REPRESENTATIVE